Pytania 82 – 86 – Uczynki miłosierne co do duszy i ciała

Pytanie 82. Co to jest sumienie?

Sumienie jest to głos duszy, który mówi: “to czyń, bo dobre; tamtego nie czyń, bo złe”.

Pytanie 83. Kiedy człowiek popełnia grzech?

Człowiek popełnia grzech, gdy świadomie i dobrowolnie przekracza przykazania Boże lub kościelne.

Pytanie 84. Czym jest grzech?

Grzech jest obrazą Pana Boga, niewdzięcznością wobec dobrego Stwórcy, raną zadaną Kościołowi i krzywdą, którą człowiek sam sobie wyrządza. Grzech może być ciężki (śmiertelny) i lekki.

Pytanie 85. Na czym polega grzech ciężki?

Grzech ciężki polega na tym, że człowiek przekracza przykazanie Boże lub kościelne w rzeczy ważnej.Świadomie czyli z poznaniem złego i całkiem dobrowolnie (z własnej woli).

Pytanie 86. Na czym polega grzech lekki?

Grzech lekki polega na tym, że człowiek przekracza przykazanie Boże lub kościelne w rzeczy mniej ważnej, albo przekracza je w rzeczy ważnej lecz niezupełnie świadomie lub niezupełnie dobrowolnie.