Pytania 50 – 51

Pytanie 50. Wymień kilka przypowieści Pana Jezusa:

  1. o synu marnotrawnym,
  2. o miłosiernym Samarytaninie,
  3. o Dobrym Pasterzu,
  4. o robotnikach w winnicy,
  5. o talentach,
  6. o pszenicy i kąkolu.

Pytanie 51.  Jakie jest najważniejsze przykazanie Pana Jezusa?

Najważniejszym przykazaniem Pana Jezusa jest przykazanie miłości: „Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich, a bliźniego swego jak siebie samego”. Przykazanie to objawił Pan Bóg w Starym Testamencie.