Pytania 15 – 18 – Sześć Prawd Wiary

Pytania 15. Powiedz sześć prawd wiary (główne prawdy wiary):

  1. Jest jeden Bóg.
  2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
  3. Są Trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
  4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
  5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
  6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

Pyatanie 16. Jaka jest najważniejsza prawda wiary?

Najważniejsza prawda wiary jest ta, że Pan Bóg istnieje.

Pytanie 17. Skąd wiemy, że Pan Bóg istnieje?

O istnieniu Pana Boga wiemy:

  1. z istnienia świata i wielkiego ładu na świecie,
  2. z przekonania wszystkich ludów,
  3. z własnego sumienia,
  4. z Objawienia Bożego.

Pytanie 18. Kto to jest Pan Bóg?

Pan Bóg jest to duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi. To Pan, Król, Sędzia, ale także dobry i miłosierny Ojciec.