Pytania 186 – 188

Pytanie 186. Co to jest Sobór Powszechny?

Sobór Powszechny jest to zebranie biskupów z całego świata pod przewodnictwem papieża w celu omówienia najważniejszych spraw całego Kościoła.

Pytanie 187. Kiedy był ostatni Sobór Powszechny i jaki był jego cel?

Ostatni Sobór Powszechny odbył się w latach 1962–1965, był to II Sobór Watykański, a XXI Sobór w historii Kościoła. Uczestniczyło w nim ok. 2500 biskupów. Zaczął go Papież Jan XXIII, a zakończył Papież Paweł VI. Celem jego była odnowa Kościoła.

Pytanie 188. Wymień najważniejsze uchwały ostatniego Soboru:

Konstytucja o odnowie liturgii, Konstytucja o Kościele, Konstytucja o Objawieniu Bożym, Konstytucja o Kościele w świecie współczesnym.